Cherish in tagalog. Cherish

Cherish in tagalog Rating: 4,4/10 1549 reviews

98 Degrees

cherish in tagalog

To value is to attach importance to a thing because of its worth material or otherwise. Sapagka't ako'y nagigipit sa magkabila, akong may nasang umalis at suma kay Cristo; sapagka't ito'y lalong mabuti: Gayon ma'y ang manatili sa laman ay siyang lalong kinakailangan dahil sa inyo. Some highlights include a convenient auto complete function, word tips, an in-line Thesaurus and instant reverse-translation. Now you no longer need to speak out transcriptions - simply select a word and, with a touch of the screen, have your device pronounce it for you. ยป synonyms and related words: travel v.

Next

Free online English Tagalog (Philippines) dictionary. LingvoSoft free online English dictionary.

cherish in tagalog

Bumaon ang sapatos ko sa putik. Ngayon ibig ko na inyong maalaman, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nangyari sa lalong ikasusulong ng evangelio; Ano pa't ang aking mga tanikala kay Cristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng pretorio, at sa mga iba't iba pa; At ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon, na palibhasa'y may pagkakatiwala sa aking mga tanikala, ay lalong nagkaroon ng tapang upang salitaing walang takot ang salita ng Dios. Americans prize their freedom emphasizes jealously safeguarding something considered precious. Meaning of cherish The Association Cherish Cherish - The Association - with lyrics Meaning of cherish How to Pronounce Cherished Cherish Small Group Bible Study by Gary Thomas. Many of us cherish our first cars, and later in life, we cherish the memories of those days, driving around with our friends. Sapagka't sa ganang akin ang mabuhay ay si Cristo, at ang mamatay ay pakinabang. Watch more videos for more knowledge What Is The Meaning Of The Word Cherish? Cherish - Meaning Pronunciation Word Wor l d.

Next

98 Degrees

cherish in tagalog

If the word is not found, a list of possible entries beginning with the entered letters will appear. To esteem is to feel respect combined with a warm, kindly feeling. Type a word or cut and paste it from any application into the translation pane. Words starting with letter combinations will be displayed in the list below. Cherish: The One Word That Changes Everything. As the prison buildings fade in my rear view mirror, I look forward to the peaceful ride ahead. To appreciate is to exercise wise judgment, delicate perception, and keen insight in realizing the worth of something.

Next

cherish

cherish in tagalog

Tunay na ipinangangaral ng iba si Cristo sa kapanaghilian at sa pakikipagtalo; at ng mga iba naman sa mabuting kalooban: Ang isa'y gumagawa nito sa pagibig, palibhasa'y nalalaman na ako'y nalalagay sa pagsasanggalang ng evangelio; Datapuwa't itinatanyag ng iba si Cristo dahil sa pagkakampikampi, hindi sa pagtatapat, na ang iniisip ay dalhan ako ng kapighatian sa aking mga tanikala. Si Pablo at si Timoteo, na mga alipin ni Cristo Jesus, sa lahat ng mga banal kay Cristo Jesus na nangasa Filipos, pati ng mga obispo at ng mga diakono: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Able to pronounce words, its innovative Text-to-Speech feature is built on advanced human voice modeling. I think of how wonderful my freedom is, and feel more alive than I have ever felt before. It's really difficult to translate the words since some of them have no literal translations in Tagalog. Cherish is emotional and can even be intellectual-- it means love, consider valuable.


Next

Translation of cherish

cherish in tagalog

At ito'y idinadalangin ko, na ang inyong pagibig ay lalo't lalo pang sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala; Upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling; upang kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Cristo; Na mangapuspos ng bunga ng kabanalan, na ito'y sa pamamagitan ni Jesucristo, sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng Dios. For tips on how to get the most out of the dictionaries and to improve your translations. To prize is to value highly and cherish. My shoes got stuck in the mud. Choose the Right Synonym for cherish , , , , mean to hold in high estimation.

Next

Free online English Tagalog (Philippines) dictionary. LingvoSoft free online English dictionary.

cherish in tagalog

Cherish Meaning Meaning of Cherish in Hindi - HinKhoj Dictionary. A powerful and sophisticated service, the Online Dictionaries provide millions of combined entries accessed via a smart, user-friendly interface that is second to none. And if I may say so, the Tagalog translation is nauseatingly cheesy. Easily find words, specific letter combinations or expressions in the dictionary by using the search function. . Sapagka't nalalaman ko na ang kahihinatnan nito'y sa aking ikaliligtas, sa pamamagitan ng inyong pananaing at kapuspusan ng Espiritu ni Cristo, Ayon sa aking maningas na paghihintay at pagasa, na, sa anoma'y hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan, na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, ay dadakilain si Cristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan, o sa pamamagitan ng kamatayan. The modern and convenient way to manage your multilingual communication needs they provide both state of the art text-to speech capabilities and full English transcriptions so you will always know the correct pronunciation of any word.

Next

Free online English Tagalog (Philippines) dictionary. LingvoSoft free online English dictionary.

cherish in tagalog

Comment: Can you add one or more sentences here on freedom? Ako'y nagpapasalamat sa aking Dios, sa tuwing kayo'y aking naaalaala, Na parating sa bawa't daing ko, ay masayang nananaing ako na patungkol sa inyong lahat, Dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng evangelio, mula nang unang araw hanggang ngayon; Na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo: Gaya ng matuwid na aking isiping gayon tungkol sa inyong lahat, sapagka't kayo'y nasa aking puso, palibhasa'y, sa aking mga tanikala at pagsasanggalang at sa pagpapatunay naman sa evangelio, kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya. Generally, people don't cherish things just because they cost money; they cherish experiences that matter to them. Chuck celebrated life, and his memory will be cherished by those who were fortunate to celebrate with him. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapatdapat sa evangelio ni Cristo: upang, maging ako ay dumating at kayo'y makita, o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mangagkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa evangelio; At sa anoman ay huwag kayong mangatakot sa mga kaaway: na ito sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan, datapuwa't tanda ng inyong pagkaligtas, at ito'y mula sa Dios; Sapagka't sa inyo'y ipinagkaloob alangalang kay Cristo, hindi lamang upang manampalataya sa kaniya, kundi upang magtiis din naman alangalang sa kaniya: Yamang taglay ninyo ang pakikipagbuno na inyong nakita rin sa akin, at ngayo'y nababalitaan ninyong taglay ko. Take enough food to keep you from getting hungry.

Next

cherish

cherish in tagalog

At sa pagkakatiwalang ito, ay aking nalalaman na ako'y mananatili, oo, at mananatili ako na kasama ninyong lahat, sa ikasusulong ninyo at ikagagalak sa pananampalataya; Upang managana ang inyong pagmamapuri kay Cristo Jesus sa akin sa pamamagitan ng aking pagharap na muli sa inyo. And to make it even more convenient, it even remembers your preferred dictionary and translation history eliminating the need to select your preferred language pair and direction every time you use it. Nguni't kung ang mabuhay sa laman ay siya kong palad, ito'y magiging mabungang pagpapagal, na aywan ko nga kung ano ang aking pipiliin. Magbaon ka nang di ka gutumin. Sapagka't saksi ko ang Dios, kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat sa mahinahong habag ni Cristo Jesus.

Next

Unappreciated

cherish in tagalog

. . . . . .


Next